بسم الله الرحمن الرحیم

پیگیری پرسش های شما (جدید) 

توجه: 

۱ ـ کسانی که هنگام طرح پرسش خود، از ذکر نام خودداری می کنند، یا اینکه از نام های غیرمتعارف استفاده می کنند، سؤالشان قابل پی گیری نیست. بنابراین، سعی کنید هنگام طرح سؤال، از نام متمایزی (هر چند مستعار) استفاده کنید.  

۲ ـ همچنین، در صورت مشاوره ای بودن سؤالتون، بعد از ظهرها با این شماره تماس بگیرید:  ۵۹۸۳ ـ ۶۹۶ ـ ۰۹۱۳ (در ضمن، از طرح سؤال به صورت پیامکی خودداری فرمایید

……………………………………….

۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ـ خانم فرزانه پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ـ آقا امین پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۶/۰۳/۰۶ـ آقا سید علی پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۱۸ـ خانم هاجر! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۱۷ـ خانم الهه! پاسخ سؤال شما به ایمیلتان ارسال شد.

۱۳۹۴/۰۵/۱۷ـ خانم صادقی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۱۷ـ خانم معصومه! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۱۷ـ خانم زهرا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۱۷ـ خانم نرگس! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۱۷ـ خانم لیدا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۱۷ـ آقا سعید! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۱۷ـ خانم سارا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۱۷ـ خانم سودا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۰۲ـ خانم نغمه! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۰۲ـ خانم فائزه! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۰۲ـ آقای شهرزاد! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۰۲ـ خانم مهسا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۰۲ـ خانم پریسا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۰۲ـ خانم جمالی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۰۲ـ خانم سمیه! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۵/۰۲ـ محمد آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. .

۱۳۹۴/۰۵/۰۲ـ جناب محمدی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۳ـ نازنین خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۳ـ ناهید خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۳ـ آقا امیر حسین! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۳ـ جناب (با نام مستعار) یه انسان! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۲۳ـ خانم (با نام مستعار) یه دختر! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۲۳ـ حسن آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۲۳ـ آقا رضا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۲۳ـ آقا آرمین! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۲۳ـ علی آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۲۳ـ خانم مائده! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۲۳ـ خانم نفیسه! پاسخ سؤال خود را از اینجا  دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۲۳ـ خانم سیده فاطمه! پاسخ سؤال خود را از اینجا  و اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۲۱ـ خانم باران! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۱ـ اقا مهران ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۱ـ خانم پریسا ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۲۱ـ خانم سحر ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. .

۱۳۹۴/۰۴/۲۱ـ زینب خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۱ـ خانم رمضانی ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۱ـ خانم نازنین کوثر ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۱ـ آقا رضا ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۱ـ خانم نیلوفر ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۴۹/۰۴/۲۰ـ خانم رژان ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ آقا احسان ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ آقای حسام الدین ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ آقا محمد مهدی ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ اقا مجتبی ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ فاطمه خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. .

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ پریسا خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ شیوا خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ محمد آقا ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ اقا مهدی ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ آیناز خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ حسین آقا ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ آقا رضا ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ آقا مهدی ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ آقا سعید ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ امیر آقا ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

.۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ فاطمه خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ـ خانم نفیسه ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۹ـ آقا سعید ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۹ـ آقا کیانوش ! پاسخ سؤال خود را از اینحا دریافت کنید.  

۱۳۹۴/۰۴/۱۹ـ محمد آقا ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۹ـ نفیسه خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۹ـ آزاده خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۹ـ محمد آقا ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۹ـ آقا آرمین ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۹ـ آقای عبدالخانی ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۹ـ نگین خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۹ـ فاطمه خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ـ آقا هادی ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ـ خانم (با نام مستعار) یه دختر ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.  

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ـ افسانه خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ـ خانم سبا ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ـ آقا هادی ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ـ فریبا خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ـ خانم پرستو ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ـ آقا ابوالفضل ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ـ مریم خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ـ آقا فردین ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ـ مریم خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ـ اقا حامد ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ـ پریسا خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۷ـ امین آقا ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۷ـ آقا رسول ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۷ـ آقای محمدجواد ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۷ـ شیوا خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۷ـ زهرا خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۶ـ سیما خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

.۱۳۹۴/۰۴/۱۶ـ آقای آرمین ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۶ـ زهرا خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ خانم رها ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ آقا علیرضا ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ زهرا خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ زهرا خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ خانم شیوا ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ زهره خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ جناب غلامی ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ خانم نیلوفر ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ خانم صدیقه ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ جناب ل.م ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید..

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ خانم حدیث! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ آقای مهیا پور! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.  

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ سماخانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ آقا سعید! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ آقای ناشا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ آقا فاضل! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ الهه خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. .

۱۳۹۴/۰۴/۱۵ـ زهرا خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۴ـ آقا علیرضا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۳ـ آقا رضا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۳ـ حمید آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۳ـ خانم فاطیما! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۳ـ آقا جواد! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۱ـ علی آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۱ـ خانم شقایق! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ نفیسه خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ اقا سعید! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ مریم خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ آقا رضا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ محمد آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ ویدا خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ محمد آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ آقای پاما! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ آقا یونس! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ آقا حسینعلی پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ آقای جلالیان! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ آقا شهاب! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ آقا رسا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ امیر آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۱۰ـ آقا امیرحسین! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۸ـ علی اقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۸ـ فرزانه خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۸ـ آقا امیرحسین! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۸ـ آقا صادق! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۸ـ آقا سعید! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۸ـ امیر اقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۷ـ یسنا خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۷ـ علی آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۶ـ زهره خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۶ـ سحر خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۶ـ حسین آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۶ـ خانم آسمانی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۶ـ مهری خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۶ـ اقا آرمین! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۶ـ آقا آرمین! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۶ـ آقا هادی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۶ـ جناب رضایی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۶ـ ملیحه خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۶ـ آقا محمود! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۵ـ آقای پولادی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۵ـ آقا مهدی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۴ـ محمد آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۴ـ امین آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۴ـ آقا رضا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۴ـ امیرآقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۴ـ فاطمه خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۴ـ جناب موسوی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۴ـ مینا خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۳ـ امیر آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۳ـ محمد آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۳ـ خانم محدیث! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۳ـ جناب یاسین! سؤال خود را در ذیل صفحۀ مربوطه تکمیل کنید. (اینجا

۱۳۹۴/۰۴/۰۳ـ محمد آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۳ـ آقا رضا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۳ـ خانم هانیه! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۳ـ جناب ساجد! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۳ـ آقای مهیاپور! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۲ـ امیر آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۲ـ اقا رسول! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۲ـ زهرا خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۲ـ جعفر آقا! پاسخ سؤال شما به ایمیلتان ارسال شد. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۲ـ اعظم خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۲ـ احمد آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۲ـ زهرا خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۲ـ فاطمه خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۱ـ خانم احمدی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۱ـ محمد آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۱ـ آقا محمود! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۱ـ خانم حسنی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۱ـ مینا خانم! پاسخ سؤل خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۱ـ  زهرا خانم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید 

۱۳۹۴/۰۴/۰۱ـ جناب آذین! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۱ـ خانم نمازی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۱ـ جناب (با نام مستعار) نیازمند! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۴/۰۱ـ آقا مهدی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۱ـ امیر آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا و اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۱ـ محمد آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۱ـ زهرا خانم ! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۱ـ آقا پیمان! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۱ـ علی آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۱ـ خانم سحر! برای تکمیل سؤالتون اینجا کیک کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۱ـ محمد آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۱ـ آقای (با نام مستعار) Admin! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۱ـ خانم مریم! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۰ـ آقا امیر! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۰ـ خانم مژگان! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۰ـ علی آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۰ـ خانم الهه سادات! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۳۰ـ آقای سلیمانی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ اقای محیاپور! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ خانم رسولی! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ آقای مهیاپور! پاسخ سؤال شما، به ایمیلتون ارسال شد. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ آقای فرهانی! پاسخ سؤال شما، به ایمیلتون ارسال شد. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ علی آقا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ خانم نفیسه! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ خانم فاطمه! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ اقا حمید! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ آقا رضا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ آقا سعید! پاسخ  سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ آقا احمد رضا! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ آقا سعید! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۹ـ خانم ستاره! پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۸ـ آقای فرهادی! پاسخ سؤال شما به ایمیلتان ارسال شد. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۸ـ آقای مهیا پور! پاسخ سؤال شما این ایمیلتان ارسال شد. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۸ـ آقای صدر! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۸ـ آقا رضا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۷ـ جناب با نام مستعار بنده خدا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

 ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ـ خانم فاطمه! جواب پرسش شما مطابق درخواستی که داشتید، براتون ایمیل شد. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۷ـ آقا حامد! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۶ـ حسین آقا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۶ـ خانم فرشته! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۶ـ آقا جلال! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۵ـ خانم هاجر! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۵ـ آقا حامد! جهت تکمیل سؤالتون به اینجا مراجعه کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۴ـ جناب با نام مستعار یااباعبدالله! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۴ـ خانم فاطمه! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۴ـ خانم راد! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۴ـ خانم زهرا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید 

۱۳۹۴/۰۳/۲۴ـ خانم نرگس! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۴ـ آقا جلال! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۳ـ خانم (با نام مستعار) یا زهرا adkhaki با توجه به این که مورد شما مشاوره ای است، با بنده تماس بگیرید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۱ـ خانم فاطمه! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۱ـ خانم گل نرگس! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید.  

۱۳۹۴/۰۳/۲۱ـ خانم بهار! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۲۰ـ آقای سید محمد! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۹ـ جناب کوچکی! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۹ـ خانم صبا! جواب پرسش شما به ایمیلتون ارسال شد. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۹ـ اقا کیارش! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۹ـ خانم نیروانا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۷ـ آقا محمد! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۷ـ خانم حقیقت جو! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۶ـ خانم سارا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۶ـ آقا بهرام! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۶ـ خانم رها! پاسخ سؤال شما به ایمیلتون ارسال شد، اما بازگشت خورد.  

۱۳۹۴/۰۳/۱۵ـ آقا بهرام! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۵ـ خانم م! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۵ـ خانم نازی! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۵ـ جناب س.ح! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۴ـ خانم مائده! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۴ـ آقا مرتضی! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۳ـ خانم رومینا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۳ـ خانم سارا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۲ـ خانم رومینا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۱ـ آقا آرش! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۱ـ خانم فاطمه! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۱ـ جناب (با نام مستعار) بنده! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۱ـ آقای م! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. (البته به ایمیلتون هم ارسال شد، ولی برگشت خورد)

۱۳۹۴/۰۳/۱۱ـ آقا سجاد! با توجه به مشاوره ای بودن پرسشتون، با بنده تماس بگیرید.  

۱۳۹۴/۰۳/۱۰ـ آقای جعفری! پاسخ پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۰ـ آقا سعید! پرسش شما ناقص است و نیاز به توضیح بیشتر دارد. آن را کامل کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۰ـ خانم با نام (مستعار) LINE! طبق درخواستتون، پاسخ سؤال شما به ایمیلتون ارسال شد. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۰ـ خانم ستاره! پاسخ پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۰۹ـ خانم زهرا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۰۸ـ خانم بهار! با توجه به این که سؤال شما مشاوره ای است، با بنده تماس بگیرید.

۱۳۹۴/۰۳/۰۷ـ جناب ف.س! با توجه به این که سؤال شما مشاوره ای است، با بنده تماس بگیرید. 

۱۳۹۴/۰۳/۰۶ـ آقا محمد! جواب پرسش شما به ایمیلوتون ارسال شد. 

۱۳۹۴/۰۳/۰۶ـ آقای لطیفی! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۰۶ـ خانم زهرا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۰۶ـ اقای اسدی! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۰۵ـ خانم مریم! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۰۴ـ آقای حسام الدین! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۰۳ـ خانم بهار! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۳/۰۲ـ آقا مهدی! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید.  

۱۳۹۴/۰۲/۳۱ـ اقای حسام الدین! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۹ـ خانم مریم! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۸ـ خانم علیزاده! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۸ـ آقا فرهاد! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۸ـ خانم باران! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۸ـ آقای (با نام مستعار) پشیمون! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۲/۲۸ـ خانم فاطمه! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۸ـ خانم (با نام مستعار) دلگیر! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۲/۲۷ـ آقا اشکان! با توجه به این که مورد شما مشاوره ای است، با بنده تماس بگیرید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۷ـ علی آقا! با بنده تماس بگیرید تا بعد از پرسش سؤالاتی، پاسخ شما را مطرح کنم.  

۱۳۹۴/۰۲/۲۷ـ خانم سما! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۷ـ خانم (با نام مستعار) F! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۲/۲۷ـ آقای حسام الدین! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۷ـ آقا صادق! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۷ـ آقا آرش! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۷ـ خانم میترا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۷ـ خانم رها! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۳ـ خانم فاطمه! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۳ـ علی آقا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۲ـ خانم مهسا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۲/۲۲ـ آقا محمود! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۲/۲۱ـ خانم مهسا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۱ـ آقا سعید! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۱ـ آقای سید! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید.

۱۳۹۴/۰۲/۲۰ـ خانم نگار! با توجه به مشاوره ای بودن موضوع شما و لزوم پرسش و کسب اطلاعات بیشتر، با بنده تماس بگیرید.

۱۳۹۴/۰۲/۲۰ـ خانم فاطمه! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۰ـ خانم فاطمه! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۰ـ خانم مریم! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۰ـ خانم مانا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۲۰ـ خانم شیدا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۱۹ـ آقای مرادی! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۱۸ـ خانم (به نام مستعار) دلشکسته! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۱۸ـ خانم آذین! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۱۸ـ امیر آقا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۱۷ـ امیر آقا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۱۶ـ خانم مژان! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۱۶ـ خانم (با نام مستعار) بنده خدا! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۱۵ـ آقا محمود! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۱۲ـ احمد آفا ! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۱۲ـ خانم افسانه! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۱۱ـ خانم ریحان! جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید. 

۱۳۹۴/۰۲/۰۷ ـ خانم «سها؛ soha»! پرسشی که داشتید، برای شما ایمیل شد. به صندوق پستی خودتون مراجعه فرمایید. 

سایت هم اندیشی دینی

 

متولد سال ۱۳۵۴ هستم. در سال ۷۶، توفیق پیدا کردم تا در جمع خوبان طلبه حضور داشته باشم و مشغول دروس حوزوی شوم. ـــــ بعد از ده سال مطالعه ی دروس حوزوی، وارد درس خارج حوزه شدم و از محضر اساتیدی چون: آیت الله العظمی وحید خراسانی، آیت الله سید احمد خاتمی و آیت الله محمد عندلیب همدانی استفاده کردم. به مدت شش سال از کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی بودم ــــ همچنین در حوزۀ مشاوره ی خانواده، تربیت کودک، امور جوانان و نیز پاسخگویی به مسائل اخلاقی مشغول فعالیت هستم و در این رابطه هم دارای تألیفاتی هستم.

103 پاسخ به پیگیری پرسش شما (جدید)

 • ندا

  سلام .من دنبال شخصی هستم که یه بار بیشترندیدمش هیچ آدرس شماره هم ندارم امید دارم دوباره ملاقاتش کنم،ذکری هست که این کار رو سهل کنه.ممنون

  [پاسخ]

 • صابر

  سلام
  می خواستم بدونم بعد از چند روز حواب سوالو میدین
  آخه بعد ۱ روز که نیومد
  خواهش میکنم چواب صابر رو بدین

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۰م, ۱۳۹۴ ۰۷:۵۹:

  سلام علیکم
  اقا صابر سؤال شما رو نمی بینم.
  یک بار دیگه ارسال کنید. (در ضمن ایمیلتون رو هم بفرستید)

  [پاسخ]

 • بهار

  سلام ببخشبد به سوال من پاسخ داده نشده

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ خرداد ۳م, ۱۳۹۴ ۰۹:۳۹:

  سلام بر شما
  جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • بهار

  با سلام .ببخشید چند روز طول میکشه جواب بدید؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ خرداد ۸م, ۱۳۹۴ ۰۲:۲۱:

  سلام بر شما
  معمولا، یک الی دو روزه به سؤالات پاسخ داده میشه.

  [پاسخ]

 • ناشناس

  با سلام

  حکم دست دادن و روبوسی با شخصی که دینش لائیک است در اسلام چیست؟

  (با توجه به اینکه این شخص فرهنگ و آدابش نزدیک به دین اسلام است)

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ خرداد ۱۹م, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۹:

  سلام بر شما
  جواب پرسش خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • بنده

  سلام چرا جواب من رو ندادین؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۶م, ۱۳۹۴ ۱۶:۰۹:

  سلام . سؤال شما را نمی بینم. دوباره مطرح کنید.

  [پاسخ]

 • رضا

  سلامٌ علیکم ، خسته نباشید
  بنده مجرد هستم و در دانشگاه شهرمون تحصیل میکنم و گاهی اوقات که بیکار میشم به مغازه داییم میروم و او نیز در پایان هر ماه مبلغی به عنوان دستمزد به من پرداخت میکند و من نیز پولهایم را در بانک رسالت میگذارم تا بشود برای اینده وامی گرفت، با همین پول من شهریه دانشگاه و پرداخت بابت یک سری وسایل شخصی میکنم یا حتی گاهی وقتا به برادرم مبلغی از همین پولها غرض میدهم ، منظورم به طور کل اینست که حقوقی که به عنوان دستمزد میگیرم و در بانک میگذارم هیچگاه ثابت نمیماند یا از روشون برمیدارم یا اضافه میکنم ، ضمناً بانک رسالت بانکی قرض الحسنه است و هیچ سودی به پولهایم اضافه نمیشود ، حال سوالم اینجاست که بنده باید خمس بدهم یا نه؟ با توجه به اینکه همین سوال را از سایت ایت الله سیستانی پرسیدم که جوابشان را کامل متوجه نشدم اما خالص جملاتشان این بود که خمس برای من واجب نیست ، مقلد ایت الله سیستانی هستم

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۹م, ۱۳۹۴ ۲۲:۳۴:

  سلام بر شما
  با توجه به این که درآمد دارید؛ باید اولین درآمدی را که داشتید، معیار سال خمسی خود قرار دهید.
  سال بعد از همان موقع، هر مقدار پس اندازه که داشتید، به آن خمس تعلق می گیرد.
  قاعدۀ در خمس، همین است که خدمتتون عرض کردم
  احتمالا دفتر ایشان، به خاطر این که درآمدتان بسیار کم است، همین خمس اندک را به شما بخشیده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

 • رضا

  سلام
  جوابتان را متوجه نشدم ، یعنی اشکال ندارد که خمس ندهم؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۰م, ۱۳۹۴ ۱۵:۱۰:

  سلام
  اگر دفتر مرجع تقلیدتون به شما گفتند که خمس به گردنتان نیست، طبیعتا می توانی خمس پرداخت نکنید.
  البته سال خمسی داشته باشید و هر سال، موضوع خمس خود را با دفتر مرجعتون در میان بگذارید.

  [پاسخ]

 • حسینعلی

  سلام
  امروز رفتم ارایشگاه و ارایشگر زمانی که با اب پاش اب میپاشید روی موهای سرم ، دو سه قطره ریز اب روی لب و دهانم ریخت و بعدش من بعد از مدتی اب دهانم را قورت دادم ، ایا روزه ام باطل شده است؟
  ایا کفاره به گردنم هست؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۰م, ۱۳۹۴ ۲۲:۴۹:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • محمد

  سلام
  ببخشید زمان لازم برای غسل جنابت حدودا چند دقیقه است؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۰م, ۱۳۹۴ ۲۳:۵۳:

  سلام بر شما
  در حدود دو دقیقه هم می شود غسل جنابت را انجام داد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

 • شیوا

  باسلام و خسته نباشید.
  من چند روز پیش ۲ سوال از شما پرسیدم اما جوابی دریافت نکردم.ممنون میشم پاسخ بدید

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۳م, ۱۳۹۴ ۱۸:۰۲:

  سلام بر شما
  ممنونم / خانم شیوا
  با این نام و این ای پی، سؤالی رو دریافت نکردم.
  لطف کنید یک بار دیگه ارسال کنید.

  [پاسخ]

 • رضا

  سلام و طاعاتتان قبول
  امروز که روزه بودم ادکلن به پیراهنم زدم و بوی غلیظ آن به مشام و گلویم رسید ، آیا روزه ام باطل شده است ؟ مقلد آیت الله سیستانی هستم

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۳م, ۱۳۹۴ ۱۸:۵۲:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • ساجد

  سلام
  طبق فتوای مراجع تقلید رساندن غبار غلیظ به حلق موجب بطلان روزه است ، حال اگر غبار غلیظ مانند خاک به طور غیر عمد به حلق برسد آیا روزه باز هم باطل میشود؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۳م, ۱۳۹۴ ۱۸:۵۸:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • شیوا

  سلام من همین الان برای شما یه پیام فرستادم سایت هم پیغام داد که ارسال موفقیت امیز بوده با این حال اگر ارسال نشده به من اطلاع بدید تا اینجا سوالم رو مطرح کنم.
  یاعلی

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۴م, ۱۳۹۴ ۰۰:۲۷:

  سلام علیکم
  خانم شیوا! عجیبه که اون پیامتون نیامده، اما خبرش (این پیام) اومده! :)
  لطف کنید همون پیام را هم اینجا بذارید.

  [پاسخ]

 • سینا

  در مورد امر ازدواج دوبار استخاره کردم خیلی بد اومده آیا میشه بازم استخاره کرد.
  و کسی هم که برام استخاره گرفته خیلی بهش اعتقاد دارم و قبولش دارم

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۴م, ۱۳۹۴ ۲۱:۵۲:

  سلام بر شما
  اگر جای استخاره بوده، به آن عمل کنید و تا شرایط عوض نشده، درست نیست که استخاره رو تکرار کنید.

  [پاسخ]

 • شیوا

  سوال دیگه ایم که دارم اینه که خیلی زیاد به یاد مرگم و واقعیت اینه که میترسم از مرگ مخصوصا وقتایی که تنهام.خیلی دعاها رو نوشتم همراهم میذارم اما تاثیری نداره.چکار کنم ترسم بریزه؟البته الان خیلی بهتر شدم نسبت به چند سال پیش اما باز هست تو وجودم.
  ممنونم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار میدید.اجرتون با مولا علی

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۴م, ۱۳۹۴ ۱۱:۰۱:

  سلام بر شما
  اگر برای دریافت پاسخ سؤالتون عجله دارید. با بنده تماس بگرید.
  ۰۹۱۳۶۹۶۵۹۸۳

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۵م, ۱۳۹۴ ۱۸:۴۹:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • الهه

  سلام.بخشید میخواستم.حکم کلی سرمه زدن به داخل چشم رو بدونم هم در مورد اینکه روزه رو باطل میکنه یا نه و هم در روزهای عادی دیگر اگر نامحرم ببینه گناهه و حرامه یا جایز نیس؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۴م, ۱۳۹۴ ۲۲:۲۹:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤآل خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • شیوا

  سلام روز شما به خیر.نه عجله ای ندارم مزاحم اوقاتتون نمیشم همین جا منتظر دریافت پاسخ میمونم.ممنونم

  [پاسخ]

 • مَحیاپور

  سلام
  ببخشید من دوتا سوال داشتم خواهشمندم پاسخ دهید:
  ۱ ـ …
  ۲ ـ… امروز صبح که میخاستم نماز صبح را بخونم ناگهان اروغ زدم و مقداری از اب و مزه غذایی که سحر خورده بودم بالا اومد اما وارد گلو و دهانم نشد و از انجایی که من هم خیلی شک و وسواس داشتم پیش خودم گفتم شاید وارد گلوم شده و به سرعت اومدم همان اب و غذایی که بالا اوردم را با دو سه تا سُرفه بیرون ریختم و بعد از ان هم چند بار اب دهانم را بیرون ریختم و سپس اب در دهانم زدم و بیرون ریختم اما زمانیکه میخاستم از کنار شیر اب برم هنوز مزه غذایی که بالا اوردم در دهانم بود و من اب دهانم را قورت دادم ، ایا روزه ام باطل شده است و ایا کفاره نیز به گردنم میباشد؟ درصورتیکه مطمئن بودم بعد از زدن اب در دهانم دیگر مزه ای از غذا نباشد که اینجور نبود ، لطفا جوابم را بدهید چون از صبحی پیش خودم میگم روزه ات باطل شده و کفاره نیز به گردنت میباشد

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۵م, ۱۳۹۴ ۱۵:۲۹:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • رها

  سلام خسته نباشید من مرتکب گناه شدم(خود کشی کردم) حالا میخوام توبه کنم میخوام راهنماییم کنید برای توبه کردن باید تمام ایات سوره ی توبه رو بخونم؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۵م, ۱۳۹۴ ۲۳:۴۳:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • شیوا

  سلام حاج آقا شهادت مولا امیرالمومنین رو به شما و تمام شعیان اون حضرت تسلیت عرض میکنم.
  من شخصیتای زیادی رو تو دین اسلام دوست دارم اما در راس اونها حضرت علی(ع) قرار داره.من اونقدر شیفته ی شخصیت امام اولم هستم که با اسمش قلبم میلرزه.وقتی با بزرگی ایشون مواجه میشم خیلی از خودم نا امید میشم وقتی میبینم که حضرت علی چه عبد بی نقصی برای خدای خودش بوده اصلا نمیتونم اسم خودمو بذارم بنده،راه بندگی راه علی بوده.این افکار خیلی اذیتم میکنه لطفا راهنماییم کنید.ممنونم

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۷م, ۱۳۹۴ ۱۰:۵۵:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • متنفر از خودم

  خسته نباشید حاج آقا نباتی .ممنون از مطالب مفید در سایت .منم نماز توبه رو خوندم آیا این نماز فرق می کنه برای شیعه یا سنی؟ویه مطلب از مطالب مفیدتون رو در مورد اصل غیرت مداری خوندم.کاش همه ی مردها غیرت برای زنهاشون داشتند اگر بود همه چی مرتب بود

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۷م, ۱۳۹۴ ۰۹:۵۸:

  سلام بر شما
  متشکرم.
  این روایت در کتب شیعه است و اطلاع ندارم که اهل سنت هم به آن عمل می کنند، یا نه!
  موفق باشید.

  [پاسخ]

 • رسول

  سلام من سحری خوردم خوابیدم گفتم موقع اذان پا میشم نمازمو میخونم اما نماز صبحم قضا شده آیا روزه من صحیح است یا خیر. مقلد آقای مکارم شیرازی هستم.

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۷م, ۱۳۹۴ ۱۴:۵۱:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • ابوالفضل

  سلام و عرض تسلیت بابت ایام شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع)
  ایا گرد و غباری که به طور معمول در هوا موجود است خصوصا در هنگام شب مبطل روزه است؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۸م, ۱۳۹۴ ۰۹:۰۴:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • شیوا

  باسلام و روز به خیر؛من قصد دارم سوالی رو به طور خصوصی از شما بپرسم باتوجه به اینکه هرسوالی پرسیدم براتون نیومده فقط نوشته هام اینجا ثبت میشن چکار باید بکنم؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۱۸م, ۱۳۹۴ ۰۹:۴۸:

  سلام بر شما
  می تونید با بنده تماس بگیرید.

  [پاسخ]

 • رضا

  سلام ، طاعاتتان قبول
  ایا ابی که به هنگام اب کشیدن مخرج بول روی سنگ توالت ریخته و سپس ترشح بر بدن میشود پاک است یا خیر؟
  اگر در خصوص این امر مطمئن بودیم که ترشح نشده اما بعدش خیسی بدن را احساس کنیم میتوانیم اطمینان به همان اب ترشح شده به هنگام اب کشیدن مخرج بول کرد یا خیر؟
  از صبحی حیران شدم و نمیدانم برم لباس و بدن را اب بکشم یا نه ، چکار کنم؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۲۰م, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۳:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • حسین

  حاج اقا نباتی سلام
  صبحی من مطمئن بودم دو سه دقیقه تا اذان مونده و کمی اب خوردم ، اما بعدش امدم روی حیاط و از یک جایی صدای اذان می امد که تقریباً نیمه های ان بود ، با اینکه هنوز میدانستم وقت بود و این احتمال را هم میدادم که انجا زود اذان گفتند ایا روزه ام باطل شده است؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۲۰م, ۱۳۹۴ ۱۰:۴۶:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • رمضانی

  باسلام سوالم اینکه آیا دعا یا ذکر یا سوره از قران هست که وقتی انسان ازدست شخصی یا اشخاصی درزندگی لطمه شدید طوری که درزندگی و درمسائل پیرامون آن مثل مسائل مادی و اجتماعی میخوره فردی که مورد ظلم و اذیت واقع شده انجام بده که نتیجه آن را ببینه یعنی به چشم خود ببینه که فردی که اذیت و آزارش داده نابود بشه یا حداقل دچار همان عذاب بشه همه میگن واگذار کنید به خدا این درست ولی انقدر این اذیت شدید بوده که دلم آروم و قرار نداره و دلم میخواد یه جوری سزای کارشونو ببینن وخدا بهم نشون بده خیلی زود که چطور به خاک سیاه نشستن آیا ذکر یا دعا یا سوره ای ازقران هست که با توسل به آن به حاجت خود برسم و کمی قلبم از این کینه آسوده بشه لطفا نگید که کینه گناه یا غیره چون من هم خیلی عذاب دیدم ازاون اشخاص

  [پاسخ]

 • رمضانی

  لطفا زودتر جواب سوال منو بدید من خیلی حال روحی بدی دارم نه میتونم نفرین کنم نه دلم پاک میشه از کینه اشخاصی که اذیتم کردن خلاصه در برزخی به سر میبرم فقط نمیدونم چی کار کنم که زودتر به چشم خودم ببینم که اونها هم به خاک سیاه نشستن و ازاین بابت کمی آرامش بگیرم چرا دین ما اینطوریه نه اجازه نفرین میده تازه نفرین کنی ظالم سالمتر میشه هرروزش بهتر ازدیروزش میشه یعنی تو دین ما همیشه باید کسی که درحقش جفا شده هیچی کاری ازدستش برنیاد من میخوام به چشم خودم ببینم خیلی زود نه هزار سال دیگه نه تو آخرت نه تو همین دنیا میخوام ببینم که کسایی که این ظلم درحقم کردن عذاب بکشن فقط همین

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۲۱م, ۱۳۹۴ ۰۹:۳۷:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • Parisa

  سلام طاعاتتون قبول.من گاهی به بدن خود دست میرنم اما اجازه نمیدهم به اوج لذت برسم.امروز هم بعد از اذان صبح همچین کاری کردم اما متاسفانه منجر به جنب شدن شد..به خود گفته بودم نزدیک رسیدن به این مرحله دست از کارمیکشم و کشیدم اما خود به خود این اتفاق افتاد.
  حکم روزه ی من چیست؟اگر باطله آیا کفاره هم دارد؟کفاره جمع یا جز؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۲۱م, ۱۳۹۴ ۱۷:۳۵:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • الهه

  ممنون از پاسختون ولی میشه بگید که اقای لنکرانی دیدن سرمه توسط نامحرم را حرام گفتن با جایز نیس یا کروهه؟ باتشکر

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۲۲م, ۱۳۹۴ ۰۹:۵۵:

  سلام بر شما
  سۆال: سرمه کشیدن به چشم برای زنان در صورتی که نامحرم ببیند چه حکمی دارد؟
  جواب: به نظر مشهور فقها؛ آنچه برای خانم ها زینت محسوب می شود باید از نامحرم پوشانده شود.
  (جامع المسائل آیة الله فاضل لنکرانی (ره), ج۱, س۱۷۰۷) (منبع)

  [پاسخ]

 • بنده شرمنده خدا

  سلام.ممنون از کمکتون.میخواستم عرضکنم که گناهم ارتباط پیامی بایکی از ا شنایان بوده که بعد چهار ماه متوجه شدن ومن پیش همه شرمنده شدم. از همسرم حلالیت طلبیدم وسعی در جبران اشتباهم هستم. ولی نمیدانم چگونه حق زن اآ ن فرد را جبران کنم چون امکان حلالیت طلبیدن ورودر رو شدن نیست کمکم کنید.براش طلب استغفارم میکنم. از اینکه کمکم میکنید واقعا ممنونم.

  [پاسخ]

 • رضا

  سلامُ علیکم
  ایا در نماز واجب ، یا سه رکعتی یا چهار رکعتی ، امکان دارد هم قنوت را نگوییم هم تعداد تسبیحات اربعه را به جای سه مرتبه ، یک مرتبه بگوییم؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۲۲م, ۱۳۹۴ ۲۱:۵۴:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • تباهی

  سلام .خسته نباشید .کمکم کنید دارم ذره ذره آب شدن خودم رو می بینم فکر کنم اونایی که خودکشی می کنند مثل من هستند که فکر کردن به گناهی که انجام دادند یه لحظه از فکرشون نمیره .چیکار کنم زندگی ای دنیام یقینا نابود شده حالا شاید اون دنیا لطف خدا شامل کن هم شود .ولی فکر می کنم خدا هم طردم کرده چون من گناهم رو در ما رمضان بود که انجام دادم سر نماز .موقع خواب زندگیم شده اشک و زاری .احساس بدی دارم تو زندگی بعضی وقتها تنها چاره یه کار رو گفتن گناهم به همسرم می دونم وبعد خودکشی.انگار کل دنیا دست به دست هم داده بودند که من گناه انجام بدم کمکم کنید کمکم کنید

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۲۴م, ۱۳۹۴ ۱۸:۳۳:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • رضا مَحیاپور

  سلام ، طاعات قبول
  ۱٫ حکم سجده کردن بر قسمت برجسته مُهر چگونه است؟
  ۲٫ ایا لیزی بدن به خاطر استفاده از شامپو بدن ، مانعی برای انجام غسل جنابت است یا خیر؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ تیر ۲۴م, ۱۳۹۴ ۱۸:۵۱:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • جمالی

  سلام لطفا پاسخ من را هم بدهید
  پرسیدم کفاره روزه غیر عمد بچگیم تا ۲۵ سالگیم را به قیمت امسال باید حساب کنم یا همان سال؟؟؟
  ۱سوال دیگر.میشه کل پول چندین. سال کفاره مان را یک جا به کمیته امام خمینی دهیم یا. باید به ۶۰فقیر جداگانه،من ۶۰فقیر نمیشناسم میشهیکجا بدم به کمیته امام.؟؟؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۲م, ۱۳۹۴ ۰۹:۴۶:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • محمدی

  سلام با عرض سلام وخسته نباشی. کفاره ی روزه ها رو میشه به یک خانواده داد اونم خانواده ای که از اقوام نزدیک باشه؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۲م, ۱۳۹۴ ۰۹:۰۰:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • مرضیه

  سلام ببخشید من مزاحم دارم البته شماره تلفن خودمو نداره این اقا قبلا خواستگار من بوده و حالا که فهمیدهمن ازدواج کردم نمیدونم از کجا شماره محل کار همسرمو پیدا کرده و زنگ میزنه و درخواست پول میکنه و تهمت های واقعا بدی میزنه البته من قبل از عقد گفته بودم که همچین مزاحمی دارم .الان چکار کنم دست از سرم برداره؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۶م, ۱۳۹۴ ۱۶:۲۷:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • سیده مریم

  با سلام
  حاج آقا لطفا زووود جواب سوال من رو بدید.
  مدتی است با پسری آشنا شدم که شدیدا به هم علاقه داریم.
  بعد از مدتی ایشون از من خواستگاری کردن چون از لحاظ احساسی خیلی به هم علاقه شدیدداریم.اما خانواده ام به شدت مخالف وصلت هستن و مشکلات مادی را بهانه کردن.
  از قبیل نداشتن خونه.
  منو این آقا خیلی بهم علاقه دارن و خانوادش دایم به من زنگ میزنن و میگن ما میخوایم زودتر عروس ما بشی.
  خیلی مذهبی و مومن هستن و ساکن قم هست ن.اما خانوادم اصلا راضی نمیشن.
  منو این آقا به دلیل داشتن علاقه زیاد با خواندن صیغه خودمون رو بهم محرم کردیم.
  حکمش چیه؟مرجع تقلیدمون هم مکارم هست.
  ضمنامن ۲۵ سالمه و ایشون ۲۶ سال

  [پاسخ]

 • سیده مریم

  حاج آقا نباتی من خیلی گرم هستم و به دلیل علاقه ی زیادی که به ایشون دارم واقعا نیاز به ایشون دارم.
  لطفا منو راهنمایی کنید.
  اگه خانوادم راضی میشدن ما الان عقد هم بودیم.
  خانوادم در ازدواج من خیلی حساس و وسواس هستن و اصلا نیازهای منو در نظر نمیگیرن
  حکم صیغه ما چیست؟

  [پاسخ]

 • رضا مَحیاپور

  حاج اقا سلام
  خواهشمندم هرچه سریعتر جوابم را بدهید.
  دایی من یک واحد اپارتمان خریداری میکند و جهت تمیز کردن ان از برادرم تقاضای یک کارگر برای تمیز کردن انجا میکند ، اخوی بنده کارگری را می اورد که من او را میشناختم زیرا همین کارگر چند بار برای شستن حیاط خانه به منزل ما می امد ، در طول دو سه باری که به منزل ما اومده بود بعد از شستن توالت در حیاط یکبار متوجه شدم که ایستاده در توالت ادرار میکند ، بعد از انکه از انجا بیرون امد بهش گفتم که تمام توالت را نجس کرده است و از او تقاضا کردم که توالت را اب بکشد و خودم بالای سرش بودم تا توالت را اب کشید ، هم چنین اصلا به نجاست یا پاکی اهمیت نمیداد ، حال که به اپارتمان دایی من امده است ، امروز از او سوال کردم که در انجا ادرار که نکردی و در صورتیکه ترس داشتم از اینکه بگوید ادرار کردم متاسفانه گفت در توالت ان اپارتمان ایستاده ادرار کردم و من بسیار ناراحت و عذاب وجدان گرفتم چرا که پس از ایستاده ادرار کردن در توالت انجا با همان بدن و لباس ترشح به بول شروع به شستن تمام اپارتمان کرده است ، اما بهم میگفت که تمام توالت و اتاق ها رو شسته ، حال شما بفرمایید من چکار کنم ؟ ایا نجاست در ان اپارتمان هنوز هست یا نه؟ ایا چیزی به گردن من هست یا نه در صورتیکه من میدانستم او ایستاده بول میکند ؟
  در ضمن بگویم که ان واحد اپارتمان هم قرار است دایی من به کسی دیگر اجاره دهد ، بخدا روم هم نمیشه برم بگم چون نمیدانم که ایا اب کشیده یا نه در صورتیکه خودش میگفت اب گرفتم و فکر کنم که با شیلنگ هم نشسته و فقط با یک سطل ان اپارتمان را شسته ، تو رو خدا بگید چکار کنم

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۸م, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۶:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • احمدعلی

  سلام
  اگر در تیمم به هنگام کشیدن دست بر پیشانی که از بالا تا روی ابروها میکشیم مقداری موی سر هم بین پیشانی و دست از بالا به پایین اید حکم تیمم چیست؟
  هرگاه میخواهم تیمم انجام دهم این اتفاق برایم رخ میدهد.

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۸م, ۱۳۹۴ ۱۳:۱۲:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • آرمین22

  با سلام
  ۱-من عادت دارم موهای سر خود را رو به بالای سر(به طرف پشت) بفرستم .ایا هنگامی که وضو میگیرم و مسح را به پایین میکشم. اشکالی ندارد پس از وضو دوباره موهای خود را بالا بفرستم.یا باید تا خشک شدن موها صبر کنم.(با توجه به اینکه آب مسح سر نباید به بالای سر برگردد.)

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۸م, ۱۳۹۴ ۱۸:۱۵:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • بنده رو سیاه

  با سلام و تشکر به خاطر سایت خوبتان،حاج آقا من در نوجوانی دچار عمل خودارضایی بودم،متوجه بودم که این عمل عمل زشتی است اما نمی توانستم ترک کنم اما یادم نمیاید که حرام بودن آن را هم میدانستم یا نه،همچنین مطمئن هستم که نمیدانستم که این عمل نیاز به غسل دارد؟حکم نماز و روزه های آن ایام من چیست؟آیا کفاره هم بر من واجب است؟در میان سوالاتتان دیدم که فرمودید اگر به اوج لذت برسیم نیاز به قضا دارد،آیا سست شدن بدن و لرزش آن همان اوج لذت است؟من مقلد رهبری هستم،بعد از اینکه جواب خود را از سایت شما گرفتم دیگه نیازی نیست از دفتر ایشان استفتا کنم؟ چون حضوری و تلفنی خجالت میکشم سوالم را بپرسم از طریق سایتشان هم باید ایمیل بدهم که نمی خواهم ایمیلم را هم بدهم پس دیگه میتونم به سایت شما اکتفا کنم؟

  [پاسخ]

 • بنده رو سیاه

  ببخشید حاج آقا سوال دیگرم اینه روزه را عمدا و غیر عمد باطل کردن یعنی چه؟با شرایط بالا و جهل من نسبت به مسئله غسل بعد از آن آیا روزه من به صورت عمد باطل شده یا نه؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۲م, ۱۳۹۴ ۰۵:۵۲:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • علی رضا

  با سلام
  ضمن تشکر از جوابهای قبلی شما چند سوال داشتم
  ۱-هنگامی که آب در دسترس نباشد.اما آب غصبی وجود داشته باشد.ایا میتوان با ان وضو گرفت.یا باید تیمم کرد.
  ۲-ایا با غسل جنابت میتوان نماز خواند؟یا اینکه بعد از غسل باید وضو گرفت ونماز خواند؟
  ۳-اگرانسان پولی پیدا کند و نداند صاحب ان کیست(مثلا درخیابان یا مکانهای عمومی) باید با آن پول چکار کند؟ایا میتوان از ان برای خوشحال کردن کسانی استفاده کرد برای اینکه ثوابش به دست صاحب پول برسد.یا نه؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۴م, ۱۳۹۴ ۱۷:۵۲:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • رضا

  سلام
  گوشه ای از فرش خانه میدانم که نجس بوده است ، برادرم زمانی که از بیرون به خانه امد دقیقاً به مدت چند لحظه پایش را در همان مکان نجس گذاشت ، حال از طرفی هم نمیدانم رطوبتی که جورابهایش داشت ایا قبل از گذاشتن پایش در مکان نجس برطرف شده بود یا نه ، اصلاً به طور کل جایی که میدانیم نجس است ایا لازم است که بگوییم مثلاً انجا نجس است؟

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۹م, ۱۳۹۴ ۰۸:۲۱:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • علی رضا

  با سلام
  اگر در حین خواندن اذان نماز کسی در خانه سوالی کند و ما جواب سوال او را بدهیم. ایا ان باطل شده و باید اذان را دوباره از نو خواند. برای اقامه چطور؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۹م, ۱۳۹۴ ۰۸:۵۲:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • زهرا

  پس سوال من کجاست اینجا بود ولی الان نیست .غیب شده:-\

  [پاسخ]

 • خانم سار

  سلام .وقت شمابخیر عبادات قبول.ممنون ازپاسخهاتون.من خانمی مجردم ۴سال پیش باآقای مجردی دوست شدم وبه مدت ۲سال رابطه نزدیکی داشتیم.الان ۲سال جداشدیم.خواستم بپرسم حالابخوام باکسی ازدواج کنم درمورد رابطه قبلی ام چیزی بگم یانه؟اگه قسم داد که درموردگذشته ام بگم چی اون وقت چیکارکنم؟لطفا راهنمایی ام کنید.اینم بگم باکره ام.

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۳۰م, ۱۳۹۴ ۱۷:۵۵:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • رضا

  حاج اقا سلام
  ۱٫ اگر شک کنیم که فرش نجس شده است یا خیر تکلیفمان چیست؟
  ۲٫ اگر پس از خروج منی ، ادرار کنیم امّا استبرا نکنیم چه حکمی دارد؟
  ۳٫ بنده پس از اینکه ادرار میکنم و استبرا هم میکنم ، زیاد شک میکنم که باز هم ازم ادرار خارج شده است ، لطفا راهنمایی کنید.
  ۴٫ اگر احساس کنیم که منی خارج شده است و جنب شده ایم ، امّا مشاهده کنیم که منی خارج نشده است ولی ادرار کنیم و شک داشته باشیم که همراه ادرار منی هم خارج شده است چه کنیم؟
  ۵٫ اگر در نماز پس از اینکه سجده کردیم و بلند شدیم شک کنیم که ایا یک سجده کردیم یا دوتا ، وظیفمان چیست؟
  ضمن اینکه اخیراً در تعداد سجده های نماز زیاد شک میکنم
  متشکر

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ شهریور ۱م, ۱۳۹۴ ۰۸:۵۲:

  سلام بر شما
  پاسخ سؤال خود را از اینجا دریافت کنید.

  [پاسخ]

 • رضا 22

  با سلام
  من برای تمیزی بدن به حمام رفتم.پس از اتمام حمام دچار وسوسه شیطانی شدم و خود ارضایی کردم. سپس با همان بدن خیس غسل کردم.آیا غسل من پذیرفته میشود یا اینکه پس از آن بایستی بدن خشک شده و دوباره غسل کنم .

  [پاسخ]

 • سلام
  در اصول کافی،جلد یک کتاب فضل علم باب قیاس ها، روایتی نقل شده که نباید قیاس کرد!. اصلأ قیاس چی هست؟ ا گر نخایم قیاس کنیم چطور به مسائل مدرن روز جواب بدیم؟
  متشکرم

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۵م, ۱۳۹۶ ۲۳:۱۳:

  سلام بر شما
  منظور از قیاس در این روایت، استفاده از آن برای دستیابی به احکام فقهی است.

  [پاسخ]

 • سلام
  اگه زحمت نیست میشه ی کم توضیح بدین؟اصلأ اگه با ی مسئله جدید روبرو شدیم چرا قیاس نباید کرد؟چرا قیاس انقدر بد معرفی شده؟بخصوص تو روایت۱۳

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۷م, ۱۳۹۶ ۱۵:۳۲:

  سلام علیکم
  قیاس در مصطلح فقهی، با قیاس در علم منطق و فلسفه تفاوت دارد.
  اصطلاح قیاس در علم فقه، همان اصطلاح تمثیل در علم منطق و فلسفه است و منظور از آن تعمیم حکم امر اول به امر دوم به دلیل اشتراک دو امر در یک صفت است. مثل این که با دیدن یک ورزگی در کلاغ که سیاه رنگ است، بگوییم هر پرندۀ سیاه رنگی دارای این ویژگی است!!!
  پر واضح است که چنین حکمی بر مبنای حدس و گمان است و دین اسلام بر این امر خط بطلان کشیده است و هشدار داده که احکام فقهی را از این راه به دست نیاریم. (جهت دریافت توضیحات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید)

  [پاسخ]

 • منم خدایی دارم

  سلام.
  من داشتم همینطور چندتا حدیث ازتو اینترنت میخوندم درمورد کسایی ک در حق یه نفر ظلم میکنند ک با سایت شما آشناشدم و چندتاپرسش وپاسخ دراین رابطه خوندم و دوس داشتم فقط حرفای دلمو اینجا بزنم.
  آخه خیلی فکرم پریشونه.شوهرم خیلی درحقم بدی کرده ولی خدای من شاهده همیشه سرنماز دعاش میکنم
  بعضی اوقات که از خودش و خانواده اش حرفای نامربوط میشنوم فحشش میدم نفرین نمیکنم فقط سپردمشون ب خدا چون ایمان دارم ک حتما یه روزی هم جواب بدی هایی ک خودش در حقم کرده میبینه هم خانواده اش.من تو این سن کمم دارم مطلقه میشم هرچند الان که شرایط زندگیم اینقد افتضاحه ترجیح میدم مطلقه شم ولی بازم دوس نداشتم من زندگیم تا اینجا کشیده بشه..
  فقط ازتون میخوام برام دعا کنید صبور باشم..
  خیلی ممنون

  [پاسخ]

  احمد نباتی پاسخ در تاريخ شهریور ۱۵م, ۱۳۹۶ ۱۸:۵۰:

  سلام بر شما
  ان شاءالله مشکلاتتون حل بشه و به زندگی زناشویی تون ادامه بدید.
  خیلی وقت ها ماندن و تحمل مشکلات، بسیار بهتر از رفتن است. قطعا تحملی که در بستر زندگی دارید، ذخیره اخرت شما خواهد بود. یعنی این زندگی زناشویی با همه مشکلات و فراز و نشیب هایی که دارد، سفرۀ رحمت خدا برای بخشش گناهان شما و نورانیت شما خواهد بود.

  [پاسخ]

 • سلام
  خیلی ممنون بابت جواب قیاس
  در پناه. حق باشین

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

مدیر سایت: احمد نباتي
Thumb_141956
ای برادر! پشتیبان «ولی فقیه» باش، اما پیشاپیش «ولی فقیه» بایست و تیرهای زهر آگین دشمن را که به سوی او روانه می شوند به جان خریدار شو ... تنها عافیت طلبان دنیا دوست هستند که عوام فریبانه از «ولایت» و «ولایت مداری» دم میزنند، اما در هنگامه ی فتنه ها و امتحان های سخت، پشت سر ولی فقیه سنگر می گیرند، تا دنیای "فانی" خود را در خطر نبینند!  
ویــژه هـــا
پی گیری پرسش شما
آمار سایت
  عکس های متنوع تصادفی